Menu Zamknij

Jakie są zagrożenia przy wykonywaniu zawodu hydraulika- HRAULIK BHP?

Wykonywanie zawodu hydraulika wiąże się z pewnymi zagrożeniami, które można podzielić na kilka kategorii. Poniżej przedstawiam niektóre z tych zagrożeń:

 • Bezpieczeństwo osobiste: Praca hydraulika może wiązać się z ryzykiem obrażeń ciała. Przy manipulacji narzędziami, rurami czy elementami hydraulicznymi istnieje możliwość skaleczenia, uderzenia lub przytrzaśnięcia palców czy dłoni. Również prace na wysokościach mogą prowadzić do upadków i poważnych obrażeń.
 • Wystawienie na substancje chemiczne: Hydraulicy często mają do czynienia z różnymi substancjami chemicznymi, takimi jak smary, oleje czy rozpuszczalniki. Bez odpowiednich środków ochrony osobistej, kontakt z tymi substancjami może prowadzić do podrażnień skóry, oczu lub układu oddechowego.
 • Zagrożenia związane z elektrycznością: Często hydraulicy pracują w pobliżu urządzeń elektrycznych, takich jak pompy czy silniki. Nieprawidłowe podłączenie lub niewłaściwe zabezpieczenie może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
 • Zagrożenia związane z instalacjami gazowymi: Część prac hydraulika dotyczy instalacji gazowych. Niewłaściwa instalacja lub obsługa tych systemów może prowadzić do wycieków gazu, co stwarza ryzyko wybuchu lub zatrucia.
 • Prace na ograniczonym obszarze: Często hydraulicy muszą pracować w ciasnych przestrzeniach, takich jak piwnice, studzienki czy kanały. Takie warunki mogą prowadzić do ograniczenia ruchu, trudności w oddychaniu oraz ryzyka zgniecenia lub uwięzienia.
 • Zagrożenia związane z hałasem: Praca z urządzeniami hydraulicznymi, takimi jak pompy czy kompresory, może generować głośny hałas. Długotrwałe wystawienie na hałas może prowadzić do uszkodzeń słuchu.

Ważne jest, aby hydraulicy przestrzegali odpowiednich procedur bezpieczeństwa BHP, nosili odpowiednią odzież ochronną, używali odpowiednich narzędzi i urządzeń, oraz byli przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku awarii lub wypadku.

PRZYKŁADOWA INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKU HYDRAULIKA

 1. Uwagi ogólne

Do samodzielnej pracy jako hydraulik w zakładzie maże przystąpić pracownik, który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przetożonego oraz:

 • posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku i szkolenie BHP i PP,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ukończył 18 lat oraz jest wypoczęty, w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i narkotyk6w i ubrany w odzie roboczą, ochronną.
 1. Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien:
  • Szczegółowo zapoznać si ze stanowiskową instrukcją bhp na stanowisku pracy oraz ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy – ubranie robocze, buty robocze lub gumowe, rękawice gumowe oraz ochronne, nakrycie głowy. Jeśli istnieje taka potrzeba powinien być zabezpieczony w kask ochronny, okulary ochronne, maskę lub p6tmask ). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
  • Wysłuchać szczegółowego instruktażu a ewentualne nieścisłości dotyczące przebiegu wykonywanych czynności wyjaśnić tak, by realizować zadanie w sposób bezpieczny.
  • Przygotować niezbędny sprzęt, narzędzia i pomoce (zestaw kluczy, młotki, podkładki, nakrętki, sruby, krany, zawory, rury, części zapasowe i zapoznać się z topografią miejsca pracy, szczególnie z położeniem układów wodnych, kanalizacyjnych, gazowych.

UWAGA – w razie stwierdzenia uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy . Niezwłocznie powiadomić o takim fakcie swego przełożonego w celu szybkiej likwidacji zagrożeń. Po upewnieniu się , że zagrożenia zostały usunięte można przystcąpic do pracy.

 1. W czasie pracy:

Należy ściśle stosować się do zaleceń instrukcji bhp oraz poleceń i wskazówek przełożonych.

 • Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych i pracować z szybkoscią odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.
 • Wykonywać tylko prace zlecone przez przełożonego, a potrzebne materiały składować w taki spos6b aby nie stwarzały zagrożeń wypadkowych.
 • Narzędzia powinny być odkładane na ścisle wyznaczone miejsca.

Do zadań wykonywanych przez hydraulika należą miedzy innymi:

 • Stała konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych: usuwanie przecieków, wymiana uszczelek, malowanie rur aby zabezpieczyć je przed korozją, wymiana uszkodzonych zaworów czerpalnych czy przelotowych – pamiętać o ich sprawdzeniu przez dokonanie prób, zabezpieczanie przed zamarzaniem instalacji wodociągowej podczas zimy.
 • Konserwacja instalacji kanalizacyjnej: uszczelnianie złącz, oczyszczanie studzienek rewizyjnych, udrażnianie odpływów, zabezpieczanie przed przemarzaniem instalacji.
 • Konserwacja instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania: usuwanie przecieków,
 • wymiana uszkodzonych zaworów, manometrów, termometrów,
 • okresowe malowanie rur by zabezpieczyć je przed korozją,
 • uzupełnianie izolacji cieplnej przewodów poziomych i pionowych tak aby nie doszło do przemarzania.
 • konserwacja instalacji gazowej: uszczelnianie instalacji poziomej i pionowej, zabezpieczanie kurków gazowych i liczników, pomiary szczelności instalacji gazowej, okresowe malowanie przewodów instalacji gazowej. Uwaga: prace przy instalacji gazowej winny być wykonywane w dwie osoby
 • Jeśli podczas wykonywania pracy pracownik zmuszony jest do skorzystania z narzędzi np. ślusarskich, czy wykonywać prace typowo ślusarskie (np. cięcie i gięcie rur) pracownik powinien przejść odpowiednie przeszkolenie stanowiskowe.
 • Prace wykonywane w studzienkach, przewodach kanalizacyjnych, winny być wykonywane przy asekuracji pracownika z zewnątrz. Zabronione jest używanie podczas wykonywania takich prac ognia otwartego.
 • Jeśli prace są wykonywane na wysokości pracownik pracujący na stanowisku hydraulika winien stosować ochrony osobiste.

Pracownikowi nie wolno:

Nie stosować się do instrukcji i zaleceń przełożonych oraz stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia, np. wykonywanie naprawy armatury, która jest pod ciśnieniem, lub:

 • pracować niechlujnie lub bez zachowania stosowania zasad pracy na stanowisku hydraulika,
 • podnosić ponad granic dopuszczalne ciśnienie w armaturze, usuwać, zdejmować osłony,
 • używać niesprawnych narzędzi, zużytych, zaoliwionych lub doprowadzać do tworzenia się ,,poduszek powietrznych,, w instalacjach,
 • pracować bez nakazanych ochron osobistych lub pracować na wysokości nie mając do wykonywania takich prac uprawnień albo kiedy stanowisko nie jest odpowiednio zabezpieczone poręczami, siatkami ochronnymi a pracownik zabezpieczony pasami lub szelkami bezpieczeństwa,
 • naprawiać urządzeń elektrycznych będących pod napięciem – jeśli pracownik nie ma do tego odpowiednich uprawnień lub dotykać przewodów elektrycznych pod napięciem,
 • dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy osoby postronne bez wiedzy przełożonego lub przeszkadzać innym w pracy albo tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu p.poż i wytączników prądu elektrycznego.
 1. Po zakończeniu pracy:

Należy dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych oraz oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania i upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożen dla otoczenia.

Przekazać informacje o stanie wykonywanych prac swemu przetożonemu. Wytączyc dopływ energii elektrycznej od maszyn i ułozyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w wyznaczonych miejscach oraz uporządkować stanowisko robocze.

W przypadku znalezienia się w bezpośrednim niebezpieczeństwie na skutek nieprzestrzegania przez zakład zasad bhp pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zachowuje on prawo do wynagrodzenia), nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, gdy niezwłoczne usunięcie zagrożeń przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.