Menu Zamknij

Wywóz szamba i nieczystości – aktualne przepisy

Regulacje dotyczące usuwania nieczystości i szamba.

Podczas budowy domu na terenie bez dostępu do miejskiej kanalizacji, należy zaplanować efektywny sposób gromadzenia ścieków, np. przez zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię. W przypadku instalacji szamba konieczne jest regularne jego opróżnianie. Jakie zatem normy prawne regulują te działania? Co jest kluczowe do zapamiętania?

Procedura opróżniania szamba i zasady wywozu nieczystości.

Umieszczając na swojej posesji zbiornik na ścieki, musisz stosować się do ustawy z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zlecając opróżnianie wyłącznie uprawnionym firmom asenizacyjnym. Tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie zezwolenia mogą zajmować się tą czynnością. Właściciel szamba, na przykład betonowego, powinien zapewnić jego hermetyczność i monitorować poziom napełnienia, korzystając z elektronicznych wskaźników poziomu, które często są dostępne u producentów zbiorników. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować karą nawet do 5000 zł.

Zakaz samodzielnego opróżniania szamba

Należy pamiętać, że samodzielne pozbywanie się zawartości szamba, np. przez rozlanie na swojej działce, jest zabronione. Jako właściciel musisz mieć zawartą umowę z firmą, która zajmie się odbiorem i utylizacją ścieków.

Konsekwencje wylewania szamba na teren prywatny

Rozlewanie ścieków na własny teren lub teren innego podmiotu jest przestępstwem skutkującym grzywną do 5000 zł. Organy gminne mogą przeprowadzać kontrole szamb i nałożyć odpowiednie kary.

Działania w przypadku naruszeń przez sąsiadów

W sytuacji, gdy zauważysz, że sąsiad nielegalnie odprowadza szamba, możesz zgłosić to na policję lub do lokalnych władz, takich jak Inspekcja Nadzoru Budowlanego czy Wydział Ochrony Środowiska.

Możliwości kontroli przez gminę

W przeszłości narzędzia kontroli stosowane przez gminy były ograniczone, jednak zmienia się to za sprawą nowelizacji ustawy o Prawie wodnym, wynikającej z konieczności dostosowania polskich przepisów do dyrektyw Unii Europejskiej.

Nowe regulacje prawne i ich wpływ na właścicieli nieruchomości

Nowelizacja Prawa wodnego, mająca na celu uniknięcie wysokich kar finansowych za niewłaściwe przeprowadzenie dyrektywy ściekowej, wprowadza zaostrzone przepisy dotyczące zarządzania ściekami. Przewiduje ona także kary dla tych, którzy uniemożliwiają kontrolę właściwego zarządzania szambem przez gminę.

Zachowanie dowodów na legalny wywóz nieczystości

Aby udowodnić zgodność z przepisami, warto przechowywać rachunki od firm asenizacyjnych, które potwierdzają regularny wywóz ścieków z posesji. Potwierdzenie to jest niezbędne w przypadku kontroli.